Waluta: PLN

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Setivo Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

 

I. ZAKRES ZASTOSOWANIA

 1. Ogólne warunki sprzedaży Setivo Sp. z o.o. przy ul. ul. Sowińskiego 5, 44-121 Gliwice, nr wpisu KRS 0000291284, NIP PL6312539901, REGON 240749500 na podstawie przepisu art. 384 k.c., stanowią integralną część umów sprzedaży wszystkich Produktów zakupionych przez, lub w imieniu Kupującego, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą bezpośrednio od Sprzedającego.
 2. Warunki umów sprzedaży są określone w potwierdzeniu zamówienia oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku rozbieżności ustalenia zawarte w potwierdzeniu zamówienia mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
 3. Do wyłączenia zastosowania całości lub części zapisów Ogólnych Warunków Sprzedaży niezbędne jest wspólne zgodne pisemne oświadczenia Stron umowy.
 4. Sprzedający nie jest związany żadnymi ogólnymi warunkami sprzedaży, wzorami umowy bądź też regulaminami mającymi zastosowanie u Kupującego. Dla ich ewentualnego zastosowania niezbędne jest wspólne zgodne pisemne oświadczenia Stron umowy.
 5. Definicje:
  1. Sprzedający - Setivo Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Sowińskiego 5, 44-121 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X KRS pod nr 0000291284
  2. Kupujący- kontrahent zawierający ze Sprzedającym umowę sprzedaży produktów posiadający cechy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43¹ k.c.
  3. Strony – Sprzedający i Kupujący
  4. Produkt – urządzenia elektroniczne lub oprogramowanie stanowiące przedmiot działalności gospodarczej Sprzedającego i w tym zakresie objęte ofertą handlową Sprzedającego.
  5. Przewoźnik – kurier, firma transportowa lub spedycyjna, za pośrednictwem której Sprzedający realizuje wysyłkę produktów do Kupującego.

 

II. ZAWIERANIE UMÓW.

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego: setivo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień w rozumieniu art. 71 kc.
 2. Zamówienia u Sprzedającego na Produkt należy składać za pośrednictwem: formularza szybkiego kontaktu dostępnego na stronie internetowej Sprzedającego: setivo.pl, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Strony mogą ustalić inną formę złożenia zamówienia.
 3. Zamówienie powinno zawierać następujące informacje: dane Kupującego, dane osoby składającej zamówienie, opis przedmiotu zamówienia, adres miejsca, do którego mają być dostarczone Produkty, sugerowany termin dostawy. Ponadto Kupujący powinien podać adres poczty elektronicznej na jaki zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający sprawdza dostępność Produktów i przesyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia.
 5. Dane zawarte w potwierdzeniu zamówienia są wiążące dla Stron. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 

III. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. W potwierdzeniu zamówienia Sprzedający określa termin dokonania zapłaty.
 2. W potwierdzaniu zamówienia podawane są ceny netto (bez VAT), kwota podatku od towarów i usług (VAT) oraz kwota brutto (netto + VAT).
 3. Płatność następuje na podstawie stosownej faktury VAT wystawianej przez Sprzedającego. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 4. Sprzedający może zażądać w potwierdzeniu zamówienia, aby Kupujący dokonał przedpłaty na poczet zamówionych Produktów. W powyższym wypadku, niedokonanie płatności w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem potwierdzenia, a Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niewykonania umowy.
 5. Cena Produktów nie zawiera kosztów transportu oraz jego ubezpieczenia.
 6. Cena Produktów nie zawiera kosztów ich instalacji.
 7. Zapłata ceny nie może nastąpić w formie cesji, potrącenia lub w inny prawem przewidziany sposób bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki w ustawowej wysokości.

 

IV. WARUNKI DOSTAWY

 1. Z zastrzeżeniem art. 4 pkt. 5 wydanie Produktu następuje w miejscu wskazanym przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień wydania Produktu Kupującemu na warunkach ustalonych w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Strony dopuszczają odbiór osobisty Produktu. W wypadku osobistego odbioru produktu, jego wydanie zostanie stwierdzone pisemnym protokołem.
 4. Sprzedający może dostarczyć Produkt Kupującemu za pośrednictwem Przewoźnika. W takim przypadku wydanie rzeczy następuje na warunkach opisanych w art. 544 kc. to jest w dacie powierzenia jej Przewoźnikowi.
 5. Wybór Przewoźnika oraz formy i sposobu dostawy należy do uprawnień Kupującego, który powinien je zawrzeć najpóźniej w zamówieniu. Brak takiego zapisu upoważnia Sprzedającego do dokonania wyboru we własnym zakresie.
 6. Wszelkie koszty dostawy Produktu obciążają Kupującego.
 7. Domniemywa się, iż dokonanie przez Kupującego odbioru Produktu bez zachowania należytej staranności stanowi pełną akceptację wykonania umowy przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z siły wyższej oraz okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący.

 

V. OPROGRAMOWANIE

 1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego dokumentu, sprzedaż Produktu stanowiącego oprogramowanie oznacza udzielenie Kupującemu niewyłącznej i zbywalnej, ograniczonej licencji do praw własności intelektualnej na warunkach wskazanych w Warunkach Licencji na korzystanie z oprogramowania.
 2. W zakresie, w jakim oprogramowanie jest wbudowane lub doręczane łącznie z Produktem stanowiącym urządzenie (oprogramowanie firmware), sprzedaż tego Produktu nie będzie stanowiła przeniesienia Praw Własności Intelektualnej do tego oprogramowania na rzecz Kupującego, lecz oznaczała będzie wyłącznie udzielenie niewyłącznej i zbywalnej licencji na rzecz Kupującego na warunkach wskazanych w Warunkach Licencji na korzystanie z oprogramowania firmware.

 

 

VI. POSTANOWIENIA W ZAKRESIE RĘKOJMI I GWARANCJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ

 1. Strony wyłączają zastosowanie rękojmi ze strony Sprzedawcy, w rozumieniu art. 558 kc.
 2. Na sprzedane Produkty będące urządzeniami elektronicznymi udzielana jest Kupującemu gwarancja na zasadach i warunkach ustalonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji Setivo sp. z o.o.
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkt stanowiący oprogramowanie jak również oprogramowanie zainstalowane na Produktach stanowiących urządzenie elektroniczne (oprogramowanie firmware) jest licencjonowane w stanie „takim jakim jest”. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania i oprogramowania firmware ponosi Kupujący.
 4. Bez względu na podstawę prawną, odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupującego jest ograniczona wyłącznie do szkody powstałej z winy umyślnej Sprzedającego.
 5. Z uwzględnieniem art. 6 pkt 4 odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody, bez względu na podstawę prawną, pozostaje ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność za szkody wyłącznie do wysokości zamówienia.

 

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikające lub mogące wynikać z umów zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 3. W przypadkach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub umowie sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

WARUNKI LICENCJI NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA

Setivo Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

 

I. ZAKRES ZASTOSOWANIA

 1. Niniejsze warunki udzielania licencji Setivo Sp. z o.o. przy ul. ul. Sowińskiego 5, 44-121 Gliwice, nr wpisu KRS 0000291284, NIP PL6312539901, REGON 240749500 na podstawie przepisu art. 384 k.c., stanowią integralną część umów sprzedaży Produktów stanowiących Oprogramowanie zakupionych przez, lub w imieniu Kupującego, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą bezpośrednio od Sprzedającego.
 2. Niniejsze warunki nie mają zastosowania do oprogramowania wewnętrznego (Oprogramowanie firmware) zainstalowanego wewnątrz Urządzeń elektronicznych objętych ofertą handlową Sprzedającego.

 

II. DEFINICJE

 1. Sprzedający - Setivo Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Sowińskiego 5, 44-121 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X KRS pod nr 0000291284
 2. Kupujący- kontrahent zawierający ze Sprzedającym umowę sprzedaży Produktów posiadający cechy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43¹ k.c.
 3. Strony – Sprzedający i Kupujący
 4. Oprogramowanie - oprogramowanie dostarczone przez sprzedającego i lokalnie zainstalowane na sprzęcie Kupującego albo udostępnione Kupującemu przez Sprzedającego, za pośrednictwem internetu lub w inny sposób zdalny

 

III. WARUNKI LICENCJI

 1. Prawa własności i prawa autorskie do Oprogramowania firmware przysługują Sprzedawcy i nie są przenoszone na Kupującego w ramach zawarcia umowy sprzedaży Oprogramowania.
 2. Kupującemu udziela się niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania. Zakres prawa do korzystania z Oprogramowania obejmuje uprawnienie do użytkowania Oprogramowania w całości lub we fragmentach, wyświetlanie, pracę, przenoszenie lub zachowywanie Oprogramowania, a także udostępniania Oprogramowania do korzystania na powyższych zasadach pracownikom Kupującego.
 3. Kupujący nie zmieni, nie dokona adaptacji, nie przetłumaczy ani nie stworzy żadnego opracowania Oprogramowania, nie połączy ani nie włączy tego oprogramowania do żadnego innego oprogramowania ani nie dokona montażu na podstawie analizy struktury oprogramowania, nie dokona dekompilacji, nie dokona demontażu ani nie podejmie żadnych innych działań w celu uzyskania kodu źródłowego dla danego Oprogramowania.
 4. Nabywcy nie przysługuje prawo do udzielania dalszych licencji lub innych form przenoszenia uprawnień licencyjnych na inne podmioty.
 5. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 6. W związku ze stałym rozwojem produktów Sprzedający wprowadza zmiany w Oprogramowaniu. Zmiany mogą obejmować dodanie nowych funkcji, poprawę wydajności, stabilności oraz błędów. Sprzedający zaleca Kupującemu sprawdzenie dostępności aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania dla danego produktu i dokonanie ich instalacji. Instalacji Kupujący dokonuje na własny koszt i ryzyko.

 

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie „takim jakim jest”. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Oprogramowania ponosi Kupujący.
 2. Strony wyłączają zastosowanie rękojmi ze strony Sprzedawcy, w rozumieniu art. 558 kc.
 3. Bez względu na podstawę prawną, odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupującego jest ograniczona wyłącznie do szkody powstałej z winy umyślnej Sprzedającego.
 4.  Z uwzględnieniem punktu powyższego odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody, bez względu na podstawę prawną, pozostaje ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność za szkody wyłącznie do wysokości zamówienia.

 

 

 

 

WARUNKI LICENCJI NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA FIRMWARE

Setivo Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

 

I. ZAKRES ZASTOSOWANIA

 1. Niniejsze warunki udzielania licencji Setivo Sp. z o.o. przy ul. ul. Sowińskiego 5, 44-121 Gliwice, nr wpisu KRS 0000291284, NIP PL6312539901, REGON 240749500 na podstawie przepisu art. 384 k.c., stanowią integralną część umów sprzedaży Produktów stanowiących urządzenia elektroniczne zakupionych przez, lub w imieniu Kupującego, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą bezpośrednio od Sprzedającego.

 

II. DEFINICJE

 1. Sprzedający - Setivo Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Sowińskiego 5, 44-121 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X KRS pod nr 0000291284
 2. Kupujący- kontrahent zawierający ze Sprzedającym umowę sprzedaży Produktów posiadający cechy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43¹ k.c.
 3. Strony – Sprzedający i Kupujący
 4. Urządzenie elektroniczne – urządzenia elektroniczne stanowiące przedmiot działalności gospodarczej Sprzedającego i w tym zakresie objęte ofertą handlową Sprzedającego.
 5. Oprogramowanie firmware - oprogramowanie wewnętrzne zainstalowane wewnątrz Urządzeń elektronicznych w rozumieniu niniejszego dokumentu i zapewniające podstawowe procedury ich obsługi.

 

III. WARUNKI LICENCJI

 1. Prawa własności i prawa autorskie do Oprogramowania firmware przysługują Sprzedawcy i nie są przenoszone na Kupującego w ramach zawarcia umowy sprzedaży Urządzeń elektronicznych, na którym Oprogramowanie firmware zostało zainstalowane.
 2. Kupującemu udziela się niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Oprogramowania firmware w takim zakresie i na takich polach eksploatacji, jakie są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego z ich przeznaczeniem, korzystania z urządzeń elektronicznych bądź dla jego odsprzedaży, z zastrzeżeniem braku kopiowania Oprogramowania elektronicznego. Kupujący nie jest upoważniony do stosowania Oprogramowania firmware do innych celów niż określone w instrukcji Urządzenia elektronicznego.
 3. Kupujący nie może przenosić licencji na inne osoby, chyba, że jest to niezbędne dla odsprzedaży Urządzenia elektronicznego bądź jego przekazania osobie trzeciej pod innym tytułem prawnym, pod warunkiem, że osoba ta w formie pisemnej zgodzi się podlegać postanowieniom niniejszego dokumentu.
 4. Licencja nie upoważnia Kupującego do dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji Oprogramowania firmware.
 5. Licencja zostaje udzielona na czas nie oznaczony.
 6. W związku ze stałym rozwojem produktów Sprzedający wprowadza zmiany w Oprogramowaniu firmware. Zmiany mogą obejmować dodanie nowych funkcji, poprawę wydajności, stabilności oraz błędów. Sprzedający zaleca Kupującemu sprawdzenie dostępności aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania firmware dla danego produktu i dokonanie ich instalacji. Instalacji Kupujący dokonuje na własny koszt i ryzyko.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie firmware jest licencjonowane w stanie „takim jakim jest”. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Oprogramowania firmware ponosi Kupujący.
 2. Strony wyłączają zastosowanie rękojmi ze strony Sprzedawcy, w rozumieniu art. 558 kc.
 3. Bez względu na podstawę prawną, odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupującego jest ograniczona wyłącznie do szkody powstałej z winy umyślnej Sprzedającego.
 4. Z uwzględnieniem punktu powyższego odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody, bez względu na podstawę prawną, pozostaje ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność za szkody wyłącznie do wysokości zamówienia.

 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 

Setivo Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-121) przy ul. Sowińskiego 5, zwana dalej Gwarantem, zapewnia Kupującemu sprawne działanie oferowanych produktów, pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji oraz udziela gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty, na następujących warunkach:

 

§ 1

 

 1. Gwarant udziela gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakupu i wystawienia faktury VAT. Gwarancja na akumulatory, jeśli urządzenia są w nie wyposażone, wynosi 6 miesięcy i nie ulega przedłużeniu.
 2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. W przypadku sprzedaży sprzętu za granicę niniejsza gwarancja obowiązuje na zakupiony sprzęt, pod warunkiem, że Kupujący dostarczy go do siedziby Gwaranta oraz odbierze po rozpatrzeniu reklamacji na własny koszt i ryzyko.
 3. We wszelkich kwestiach dotyczących udzielania gwarancji i rozpatrywania reklamacji oraz w razie powstania późniejszych sporów w tym zakresie zastosowanie mają przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich ujawnienia.

 

§ 2

 

1. Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

2. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

a) nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,

b) nieprawidłowego doboru produktu przez Kupującego do posiadanego sprzętu,

c) nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu,

d) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołania w nim wady,

e) uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów,

f) uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych i czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),

g) wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu,

h) zatarcia lub zniszczenia numeru seryjnego na sprzęcie lub naruszenia plomby gwarancyjnej.

3. Gwarancją nie są objęte części podlegające normalnemu zużyciu oraz części i materiały eksploatacyjne.

4. Gwarancja nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować, jako produktu zakupionego u Gwaranta.

5. Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, konfiguracja urządzenia, czyszczenie i konserwacja, wymiana bezpieczników, sprawdzenie działania. Wymienione usługi są płatne przez Kupującego.

6. Gwarancją nie jest objęte oprogramowanie zainstalowane na sprzedanych produktach, które jest licencjonowane w stanie „takim jakim jest”. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania ponosi kupujący. Gwarant nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania zainstalowanego na sprzedanych produktach.

7. W związku ze stałym rozwojem produktów Gwarant wprowadza zmiany w Oprogramowaniu i Oprogramowaniu firmware. Zmiany mogą obejmować dodanie nowych funkcji, poprawę wydajności, stabilności oraz błędów. Przed skorzystaniem z gwarancji Gwarant zaleca Kupującemu sprawdzenie dostępności aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania oraz Oprogramowania firmware dla danego produktu i dokonanie ich instalacji. Instalacji Kupujący dokonuje na własny koszt i ryzyko. 

 

§ 3

 

Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

a) jakiejkolwiek modyfikacji produktu,

b) ingerencji osób nieuprawnionych,

c) jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione,

d) nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów, jeśli są one wymagane.

 

§ 4

 

1. Stwierdzenia przez Gwaranta istnienia przyczyny określonej w § 2 ust. 2 - 6 i § 3 jest podstawą do nie uznania reklamacji sprzętu. O fakcie i przyczynach nie uznania reklamacji Kupujący zostanie poinformowany przez Gwaranta.

2. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany sprzęt będzie zwrócony Kupującemu, na jego pisemne żądanie, po uprzednim pokryciu przez niego kosztów transportu sprzętu i na jego ryzyko. Kupujący ma również możliwość osobistego odbioru reklamowanego sprzętu, po uprzednim uzgodnieniu z Gwarantem terminu odbioru.

3. W przypadku nieodebrania sprzętu w okresie 30 dni, od dnia zawiadomienia o nie uznaniu reklamacji będzie on utylizowany.

 

§ 5

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpoznania jest spełnienia łącznie następujących warunków:

a) pisemnego, ewentualnie za pośrednictwem poczty e-mail, zgłoszenia reklamacji przez Kupującego, zawierającego: nazwę towaru, numer seryjny, datę zakupu,

b) szczegółowego opisu uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu,

c) okazanie oryginału/kserokopii dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu) reklamowanego sprzętu,

d) dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta, osobiście lub za pośrednictwem kuriera, po uprzednim uzgodnieniu z Gwarantem.

2. Reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupującego.

3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpoznawania reklamacji, wynikające z niepełnego lub wprowadzającego w błąd opisu, o którym mowa w ust. 1 pkt b.

4. Przyjęcie produktu w celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant potwierdza odpowiednim pokwitowaniem. Przyjęcie produktu nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.

 

§ 6

 

1. Gwarancja obejmuje:

a) bezpłatną naprawę produktu,

b) dostawę części zamiennych,

c) wymianę sprzętu na nowy o nie gorszych parametrach technicznych.

2. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, Gwarant decyduje o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.

3. Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta i nie podlegają zwrotowi Kupującemu.

4. Gwarant zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanych produktów. Gwarant może odmówić uznania reklamacji w przypadku uniemożliwienia mu wizji lokalnej w miejscu zamontowania produktu.

 

§ 7

 

1. Rozpatrzenie reklamacji i usunięcie wad nastąpi w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 30 dni. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni.

2. Terminy określone w ust. 1 nie maja zastosowania w przypadku stwierdzenia opóźnienia płatności przez Kupującego za reklamowany produkt powyżej 30 dni, od daty terminu płatności wskazanego na dowodzie zakupu. W powyższym przypadku, do dnia uregulowania przez Kupującego zaległości płatniczych w pełnej wysokości Gwarant ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego do rozpoznania i realizacji roszczeń gwarancyjnych.

3. W przypadku opóźnienia w płatności za reklamowany produkt przekraczającej 120 dni, od daty terminu płatności wskazanego na dowodzie zakupu, udzielona gwarancja wygasa.

 

§ 8

 

W przypadku, gdy reklamowany produkt okaże się sprawny lub uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem.

 

§ 9

 

W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest ustalenie innego terminu lub sposobu rekompensaty roszczeń Kupującego z tytułu gwarancji.

 

§ 10

 

1. W przypadku naprawy produktu czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o okres naprawy.

2. W przypadku stwierdzenia istotnych usterek produktu zostaje on wymieniany na nowy.

3. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nowa gwarancja od dnia wydania nowego produktu.

 

§ 11

 

1. Po dokonanej naprawie Gwarant wystawia Kupującemu dokument reklamacyjny zawierający opis dokonanych napraw.

2. Odbiór sprzętu po rozpatrzeniu reklamacji następuje osobiście przez Kupującego w siedzibie Gwaranta, po stosownym pokwitowaniu. Na żądanie Kupującego sprzęt może zostać wysłany kurierem na koszt i ryzyko Kupującego.

 

§ 12

 

1. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.

2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody, poniesione przez Nabywcę z powodu wady produktu, a w szczególności utraty lub uszkodzenia innego sprzętu, wynikłych przestojów, utraty zysków lub dochodów, kosztów towarów zastępczych itp.

3. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu zastępczego sprzętu na czas trwania procedury reklamacyjnej.

4. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

5. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia

 

§ 13

 

Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

§ 14

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Setivo Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 5, 44-121 Gliwice.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Setivo Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu dpo@setivo.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Setivo Sp. z o.o. - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Setivo Sp. z o.o.
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Setivo Sp. z o.o.
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. archiwizacji
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa
 2. dostawcom usług zaopatrującym administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją administratora (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych)
 3. dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych
 4. dostawcom usług prawnych oraz wpierającym administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
 5. podmiotom świadczącym administratorowi usługi lub podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Setivo Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.